::T&T:: Công ty TNHH Máy dược phẩm T&T (T&T Machinery Co. Ltd.) | Sản phẩm | Máy bao phim bao đường
Hotline: (84) 903 845 108 / (84) 39 88888 39 174-175 Đặng Công Bỉnh, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, TPHCM
slide home2Slide home 3Slide home 4Slide home 5slide home _newslide 20 năm +
Sản phẩm
Sản phẩm
Máy bao phim & Bao đường tự động FSC-100 COATER
Máy bao phim & Bao đường tự động FSC-100 COATER

 - Catalog    

 MAÙY BAO PHIM VÀ BAO ĐƯỜNG TÖÏ ÑOÄNG

MODEL: FSC-100 COATER

Coâng suaát bao:

o      Bao film : 100 kg/ meû

o      Bao ñöôøng: 60 kg/meû

     Nguoàn ñieän cung caáp  : 380V, 3 phase, 50 Hz

A.  MAÙY CHÍNH

1.     Kích thöôùc maùy                         : (D)1650  x (R)1260 x (C)1830

2.     Kích thöôùc noài bao                      : ñöôøng kính 1100 mm

3.     Troïng löôïng maùy                        : xaáp xæ 2000 kg

4.     Vaät lieäu cheá taïo noài bao                 : Inox 316L

5.     Voû maùy bao che noài bao            : Inox 304, kieåu 02 lôùp voû, ôû giöõa coù lôùp caùch nhieät, ñeå traùnh toån thaát khí laïnh trong phoøng maùy vaø an toaøn cho ngöôøi söû duïng.

6.     Cöûa hai beân  hoâng                      : Inox 304, kieåu 02 lôùp voû ôû giöõa coù lôùp caùch nhieät, coù gaén joint cöûa baèng silicon chòu nhieät, caùc ron thaùo laép deã daøng khi caàn veä sinh maùy, beà maët phaûi boùng, saïch  vaø deã veä sinh.

7.     Truïc giöõ suùng phun                       : Inox 304

8.      Cöûa laáy vieân ra                          : Inox 304

9.     Cöûa maùy                                   : baèng Inox 304

10. Caùnh ñaûo vaø phaàn giöõ caùnh ñaûo          : Inox 316L

11.    Moâ tô giaûm toác ca ni bao              : Coâng suaát 2,2 kw, 380V, 3Phase, 50Hz.

12.  Voøng quay noài bao                       : 1-20 voøng/phuùt ñieàu khieån baèng Inverter  hieäu ABB

13.  Suùng phun bao film                      :  02 caùi

14. Bôm nhu ñoäng                              :  01 caùi

15. Daây Silicon, xuaát xöù Anh

16. Thuøng khuaáy dung dòch bao phim coù moâtô khuaáy vaø gaén baùnh xe, caùnh troän baèng inox 316L: 01 caùi

17.  Moâ tô khuaáy dung dòch, kieåu moâ tô khí quay troøn coù phoát chaén buïi (loaïi choáng chaùy noå): 01 caùi

18. Ñeøn chieáu saùng noài bao : 01 caùi

19. Mieäng oáng thoåi baèng Inox 304, oâm saùt noài bao.

20. Mieäng oáng huùt baèng Inox 304, oâm saùt noài bao.

21.  Ống thoåi vaø oáng huùt ôû treân noùc maùy chính ñöôïc laép van ñieàu chænh löu löôïng gioù.

22. Caùc oå ñôõ noài bao coù laép phoát chaén buïi. OÅ ñôõ cuûa noài bao ñöôïc laép 2 oå naèm döôùi noài bao.

23. Thieát keá thaåm myõ vaø ñaëc bieät an toaøn choáng chaùy noå.

 

B.     HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN

      B.1 / Heä thoáng ñieän:

1.     Baûng ñieàu khieån: Maøn hình 65.000 maøu caûm öùng (Touch-screen)10  inch.

2.     Chöông trình ñieàu khieån laäp trình hoaøn toaøn töï ñoäng baèng PLC

3.     Taát caû caùc thoâng soá nhö nhieät ñoä, Ñoàng hoà hieån thò voøng quay cuûa noài bao, caùc nuùt buton ñöôïc ñieàu khieån treân maøn hình Touch screen.

4.  Ñoàng hoà aùp suaát  khí neùn vaø van ñieàu chænh aùp suaát khí neùn

5.  Nhieät ñoä khí vaøo ñeå saáy vieân ñaït töø  80 - 90 oC, sai soá nhieät ñoä: ± 1oCÑoàng hoà khoáng cheá nhieät ñoä gioù thoåi vaøo, ñoàng hoà chæ thò  nhieät ñoä vieân nhaân vaø gioù huùt ra ñöôïc caøi ñaët vaø hieån thò treân maøn hình caûm öùng.

6. Caùc nuùt ñeøn baùo, switch, Emergency cuûa Chaâu aâu

7. CB, contactor cuûa Nhaät.

8. Ñoàng hoà ño aùp suaát aâm trong noài bao cuûa Myõ

9. Heä thoáng ñieän: ñöôïc thieát keá an toaøn, coù maïch baûo veä maát pha, coù heä thoáng baûo veä ñoäng cô, ñieän trôû (töï ngaét nhieät khi maát gioù), sai soá nhieät ñoä ñoàng hoà vaø nhieät ñoä thöïc khoâng quaù 1 oC.

B.2/  Heä thoáng khí neùn:

 

 Heä thoáng ñieàu khieån khí neùn : hieäu Festo – Ñöùc

 

C.    HEÄ THOÁNG LOÏC KHÍ & CAÁP KHÍ NOÙNG

Heä thoáng loïc khí vaøo ñaït tieâu chuaån GMP WHO, caùc boä loïc thaùo raùp deã daøng khi thay theá hoaëc veä sinh

1.     Vaät lieäu             : Thuøng loïc baèng Inox 304

2.     Kieåu caáp nhieät             : duøng  ñieän trôû hoặc hơi nước

3.     Coâng suaát ñieän trôû toái ña: 36KW

4.     Quaït thoåi           :  Moâ tô ABB 2,2 kw/ 380V, 3 phase, 50Hz

5.     Loïc khí vaøo qua 04 caáp:

          7.1. Boä loïc coân truøng        : baèng löôùi Inox 304 mòn loã 0.1 mm

          7.2. Loïc thoâ G4

          7.3. Loïc tuùi F9

           7.4. Loïc Hepa EU13 laép sau ñieän trôû, chòu nhieät 250oC.

 

    D. HEÄ THOÁNG HUÙT BUÏI

1.     Vaät lieäu                            : Inox 304

2.     Kieåu thu buïi                     : kieåu khoâ 

3.     Quaït huùt Turbo                        : cuûa Nhaät

4.     Coâng suaát motor                       : 5,5KW, 380V, 3phase, 50Hz

5.     Boä loïc buïi  khí thaûi qua 4 caáp goàm coù :cylon, loïc tuùi vaûi, F8, Hepa

6.     Van xaû buïi:01 caùi

7.     Boä giuõ buïi töï ñoäng baèng xylanh khí neùn.

 

E.  .  HEÄ THOÁNG OÁNG NOÁI

 Baèng Inox 304

F- HEÄ THOÁNG VEÄ SINH CIP

-  Maùy bôm: 3/4 HP, 220 V

-  Ñaàu phun.

G.  HEÄ THOÁNG AN TOAØN

 An toaøn cho ngöôøi söû duïng, ñaûm baûo khoâng hö saûn phaåm trong caùc tröôøng hôïp maát ñieän, maát aùp khí neùn ñoät ngoät.

 Taát caû caùc loãi ñeàu ñöôïc hieån thò treân maøn hình vaø maùy töï ñoäng döøng laïi nhö:

1.     Khí neùn khoâng coù hoaëc khí neùn khoâng ñuû aùp löïc.

2.     Maát pha, quaù nhieät.

3.     Queân môû nuùt khaån caáp Emergency.

4.     Nhieät ñoä khí thoåi ra quaù thaáp, töï ñoäng ñieàu chænh.

5.     Khi cuùp ñieän ñoät ngoät, moâ tô noài bao döøng laïi, bôm dung dòch döøng laïi, suùng phun töï ñoäng ngöøng phun .

6.     Taét suùng phun –bôm nhu ñoäng döøng laïi.

7.     Khi chaïy töï ñoäng: Noài bao quay suùng phun hoaït ñoäng, noài bao ngöøng suùng phun ngöøng hoaït ñoäng.

 

H.  LAÁY VIEÂN RA TÖÏ ÑOÄNG

-  Nhaán nuùt “laáy vieân ra” treân maøn hình touch-creen thì noài bao seõ töï ñoäng quay ngöôïc laïi ñeå laáy vieân ra.

đối tác
đối tác2
đối tác3
đối tác4
đối tác5
đối tác6
đối tác7
đối tác8
đối tác9
đối tác10
đối tác11
đối tác12
đối tác13
đối tác14
đối tác15
đối tác16
đối tác17
đối tác18
đối tác19
đối tác20
đối tác21
đối tác22
đối tác23
đối tác24
đối tác25
đối tác26
đối tác27
đối tác28
đối tác29
đối tác30
đối tác31
đối tác32
đối tác33
đối tác34
đối tác35
đối tác36
đối tác37
đối tác38
đối tác39
đối tác40
đối tác41
đối tác42
đối tác43
đối tác44
đối tác45
đối tác46
đối tác47
đối tác48
đối tác49
đối tác50
CÔNGTY TNHH MÁY DƯỢC PHẨM T & T
- Mã số doanh nghiệp: 0302065370, đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 07 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 08 tháng 04 năm 2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch & đầu tư TPHCM
- Địa chỉ trụ sở: 82 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Văn phòng & Nhà máy: 174-175 Đặng Công Bỉnh, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Hotline: +84 903 845 108 Email: tivati7@gmail.com
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hải Truyền

 

Copyright © T&T Machinery Co., Ltd. All rights reserved.

Designed by thiet ke web VIHAN
Copyright © T&T Machinery Co., Ltd. All rights reserved.
Hotline: 903 845 108